Huisregels

Huisregels Wiejese Diekdaegen 2017

“Om de goede sfeer en uw veiligheid te garanderen”

Legitimatie

Het is sinds 1 januari 2005 bij wet geregeld dat een ieder ouder dan 14 jaar zich moet kunnen legitimeren. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de organisatie of de beveiliging u vragen om uw legitimatie bewijs.

Evenemententerrein

Onder het evenemententerrein wordt verstaan het centrum van Wijhe, begrensd door het park Wijhezicht en de ingang van de Langstraat t.p.v. de Boni enerzijds en de Torenstraat tot en met het Marktplein anderzijds. Voor het terrein gelden de eisen en voorwaarden, die de gemeente Olst-Wijhe in de evenementenvergunning heeft opgenomen en de aanvullende eisen van de organisatie. Deze gelden onverkort voor bezoekers, deelnemers en deelnemende partijen in de ruimste zin van het woord.

Drank

Het is jongeren onder de 18 jaar absoluut verboden alcohol te kopen of te gebruiken. Voor jongeren van 18 jaar en ouder worden bij de muntverkooppunten bij de horecagelegenheden en de feesttent een polsbandje verstrekt, die duidelijk zichtbaar om de pols gedragen moet worden. Er kan daarbij om een legitimatie worden gevraagd. Deze bandjes zijn alleen geldig tijdens de Wiejese Diekdaegen. Het is voor iedereen verboden glaswerk en blikjes mee te brengen naar het evenemententerrein dan wel de feesttent. Al dan niet aangebroken flessen en blikjes zullen in beslag worden genomen, zonder dat de organisatie tot schadevergoeding verplicht is. Bij overtreding, waarvoor aan de organisatie een boete wordt opgelegd, zullen de hieraan verbonden kosten worden verhaald op de overtreder.

 

Hinderlijk gedrag

Hinderlijk gedrag door overmatig drankgebruik of anderszins (ter beoordeling van de beveiliging of organisatie) en/of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot verwijdering van het evenemententerrein. De verkoop van alcoholhoudende drank aan bezoekers en deelnemers kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap worden geweigerd. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn eveneens verboden. Bij constatering wordt de politie gewaarschuwd.

Drugs en wapens

Personen in bezit en/of onder invloed van drugs zal toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd. Binnen het terrein is drugsgebruik en/of het dealen ervan ten strengste verboden. Bij constatering wordt de politie ingeschakeld. Personen in bezit van een wapen of een voorwerp dat als wapen kan worden gebruikt, zal de toegang tot het feestterrein worden geweigerd. In dat geval wordt altijd de politie ingeschakeld. Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, kunnen in beslag genomen worden. Zulks ter beoordeling van de beveiliging of organisatie.

Toiletten

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan. Wildplassen is verboden.

Afval

Houdt het evenemententerrein schoon en werp uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Deelnemers aan de rommelmarkt dienen zelf voor de afvoer van hun afval te zorgen.

Aansprakelijkheid

De Stichting Kulturele Evenementen Wijhe, organisator en hoofdvergunninghouder van de Wiejese Diekdaegen, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en/of hun bezittingen. Het betreden van het evenemententerrein en de deelname aan activiteiten is geheel op eigen risico. Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald op de veroorzaker.

Ontzeggingen

Constatering van overtreding van een van deze huisregels kan voor de overtreder een ontzegging voor de rest het evenement betekenen.

Roken

Het is sinds 1 juli 2008 verboden te roken in horecagelegenheden. Het rookverbod geldt niet op de terrassen en onder overkappingen. Er kan worden opgetreden tegen een ieder die zich niet aan deze wetgeving houdt.

Overige bepalingen

In situaties waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.